Informació al clientQUI SOM
D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( “LSSI”), l’informem que el domini www.segre.com és propietat de PRENSA LERIDANA, SL amb C.I.F. B-25026048 inscrita al Registre Mercantil de Lleida, foli 41, tomo 109, secció 4a, fulla 1471 ; i la pàgina web amb adreça URL HYPERLINK "http://www.segre.com/eBotiga" www.segre.com/eBotiga es operada per DIARI SEGRE, SLU amb C.I.F. B-25275926 inscrita al Registre Mercantil de Lleida, foli 55, tomo 295, secció general, fulla L5501 el domicili de les quals es troba al carrer del Riu, 6, CP 25007 de Lleida. Telèfon: 973248000 i Mail: ebotiga@segre.com.POLÍTICA DE PRIVADESA
Qualsevol consulta sobre aquesta política i l’ús de les seves dades la podeu dirigir a:

Diari Segre, SL
C/del Riu, 6
25007 Lleida
Tel. 973248008
Mail: eBotiga@segre.com

Ús de les dades
En fer qualsevol compra a l’eBotiga se li demanarà que es registri i que ens proporcioni una sèrie de dades personals. Un cop facilitades aquestes dades vostè ja podrà circular lliurement per la pàgina i comprar el que vulgui. Cada cop que entri a l’eBotiga només li caldrà introduir el seu usuari i contrasenya i el sistema el reconeixerà donant-li la benvinguda de nou. Podrà accedir al seu compte, gaudir dels serveis comprats, consultar l’estat de les seves comandes,…

Grup Segre utilitzarà les seves dades per tal d’oferir-li el millor servei possible: obrir un canal de comunicació directe per tal d’ajustar-nos el màxim als seus interessos i necessitats.

Seguretat
L’ús de les seves dades és estrictament gestionat pels nostres agents informàtics que vetllen per a que estiguin protegides contra accessos no autoritzats, alteracions, revelacions o destruccions. Són només aquests agents els que hi tenen accés, els quals estan subjectes a obligacions de confidencialitat per tal de garantir-ne un bon ús.

Accés, actualització i cancel·lació
Vostè pot accedir a les seves dades fent clic al seu compte, per corregir-les si no són correctes o per cancel•lar-les si així ho sol•licita.
El procediment de cancel•lació de dades és gratuït i es tramita de la següent manera: fent-nos arribar un escrit adreçat a Grup Segre amb el contingut següent:

. Nom i cognoms de la persona que exerceix el dret i del representant, si és el cas.
. Fotocòpia del document que acrediti la identitat de la persona afectada i la identitat del representant, si n'hi ha (DNI, passaport o document equivalent). 
. Document o instrument electrònic acreditatiu de la representació, si és el cas.
. Adreça, data i signatura de la persona que exerceix el dret o representant.

CONDICIONS D'ÚS
L'ús del lloc web de l'APA implica el coneixement i plena acceptació de les advertències legals i condicions vigents en cada moment que l'usuari accedeixi al mateix i que a continuació s'especifiquen. Així mateix, la utilització de determinats serveis a disposició dels usuaris d'aquest lloc pot estar sotmesa a condicions especials, advertències o instruccions que també hauran de ser consultades i acceptades sense reserves per aquells.
Condicions d'accés i utilització
L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina i els serveis de conformitat amb la llei, la moral i l'ordre públic. L'accés i informació de la pàgina és responsabilitat de qui el realitza sense que pugui responsabilitzar-se a l'APA dels danys o perjudicis que es pogués derivar de l'esmentat accés o ús de la informació alienes a la seua voluntat.
Registre de l'usuari
Amb caràcter general, l'accés i utilització d'aquest lloc web no exigeix la prèvia inscripció o registre dels usuaris. Tanmateix, i amb caràcter excepcional, l'accés a determinats serveis està supeditat al registre de l'usuari en les bases de dades de PREMSA LERIDANA S.L. En aquests casos, les dades de caràcter personal facilitades a PREMSA LERIDANA S.L. per a la utilització del lloc web seran objecte de tractament per part de la mateixa, en les condicions i termes especificats en la clàusula 6 de les presents Condicions Generals d'Ús.
L'usuari es compromet a usar les seues claus d'accés (nom d'usuari i contrasenya) d'acord amb les següents restriccions:
Les claus d'accés són per a ús exclusiu de l'usuari titular de les mateixes i la seua custòdia, la seua confidencialitat i correcta utilització són de la seua exclusiva responsabilitat.
PREMSA LERIDANA S.L. no serà responsable per cap perjudici en què l'usuari o tercers puguin incórrer com a conseqüència que altres persones utilitzin la seua contrasenya, tant amb el seu coneixement com sense ell.
PREMSA LERIDANA S.L. es compromet a no divulgar la contrasenya utilitzada per l'usuari a qualsevol altra persona, excepte en el cas que, en estricte compliment dels pertinents requeriments judicials o, en el seu cas, autoritat legalment autoritzada, li sigui exigida.
PREMSA LERIDANA S.L. es fa responsable dels errors en l'accés al site o en el seu contingut, posant la major diligència perquè això no es produeixi. PREMSA LERIDANA S.L. podrà suspendre tot o part dels serveis de la web quan les circumstàncies així ho exigeixin, informant amb suficient antelació, excepte causes de força major.
Restriccions d'accés i ús
La utilització dels llocs web oficials de PREMSA LERIDANA S.L. hauran d'obeir al contingut d'aquestes Condicions Generals, i a qualssevol disposicions legals aplicables.
PREMSA LERIDANA S.L. es reserva el dret unilateral de denegar l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.
Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts del lloc web (incloent bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, logotips, arxius de text, àudio, vídeo, software, marques rètols, signes distintius, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts) són propietat de PREMSA LERIDANA S.L., pel qual estan protegits per les lleis nacionals i internacionals en la matèria.
Els continguts citats no podran ser objecte de modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'expressa autorització de PREMSA LERIDANA S.L.
L'ús no autoritzat de la informació continguda en el site així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual i industrial, donarà lloc a responsabilitats legalment establertes.
No es permet la reproducció parcial o total dels serveis continguts en el site. No s'establiran links amb les webs, ni es crearà un visor o un iframe sobre el mateix.
Exempció de responsabilitat
1. Pels continguts:
PREMSA LERIDANA S.L., d'ara endavant SEGRE, no es fa responsable de les opinions o informacions, tant pròpies com de tercers, que apareixen al lloc web "www.segre.com", ni dels possibles perjudicis que la utilització de les mateixes poguessin causar. Així mateix, SEGRE no es fa responsable de la licitud o les opinions del contingut subministrat per col·laboradors, associats i uns altres tercers a través de qualsevol manera d'utilització d'aquest lloc web, sense perjudici dels quals SEGRE es comprometi a actuar amb diligència, per evitar l'existència al seu lloc web de continguts il·lícits i, en cas que prengui coneixement efectiu d'aquests continguts, eliminar-los o impedir l'accés als mateixos.
Quant a les possibles inconsistències tècniques o errors tipogràfics involuntaris que els documents anteriors puguin tindre, SEGRE no es fa responsable, però es compromet a reparar-los, amb la major brevetat possible, des del moment en què tingui coneixement dels mateixos.
Hiperenllaços: els enllaços, amb o sense contingut publicitari, existents en aquest lloc web permeten a l'usuari deixar el lloc web de SEGRE. Els llocs enllaçats no estan relacionats, llevat d'indicació en contrari, amb SEGRE, qui no es fa responsable dels continguts a què s'accedeixi en virtut dels enllaços esmentats, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni de l'ús que d'aquells es realitzi, ni de la disponibilitat tècnica dels mateixos.
En qualsevol cas, SEGRE es compromet a fer el possible per evitar l'existència al seu lloc web d'enllaços a llocs de contingut il·legal, que promoguin activitats il·lícites i, en general, susceptibles d'atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitució espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans.Així mateix, en cas que prengui coneixement de l'existència d'enllaços a llocs de contingut il·legal, SEGRE es compromet a actuar amb diligència per suprimir-los de forma immediata.
Modificació de continguts: la informació, la presentació i els serveis que ofereix aquest lloc poden ser sotmesos a canvis periòdics o puntuals, susceptibles de ser efectuats lliurement per SEGRE sense que estigui obligada a comunicar-ho als usuaris.

2. Pel funcionament del lloc:

Privacitat:
SEGRE no garanteix privacitat absoluta en la utilització d'aquest lloc, ja que no s'ha de descartar la possibilitat de què tercers no autoritzats puguin tindre coneixement de la mateixa i de les circumstàncies en les quals es realitza. Virus: SEGRE no accepta cap responsabilitat pels possibles danys causats per virus informàtics, l'absència dels quals no queda garantida.

Disfuncions tècniques:
SEGRE queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament del lloc o de qualsevol dels seus serveis que tingui el seu origen en una circumstància accidental, força major, treballs necessaris de manteniment o qualsevol altra causa no imputable a la mateixa.
Cookies. L'APA posa en coneixement dels usuaris que podria tindre "cookies instal·lats" en els seus sistemes. Les cookies són petits arxius d'informacions que es generen a través de les instruccions que els servidors web envien als programes navegadors, i que es guarden en un directori específic de l'ordinador de l'usuari. Les cookies per si mateixes no poden identificar de manera personal l'usuari, encara que sí que poden contenir la direcció|adreça IP de l'usuari mateix.
No obstant això la majoria dels navegadors accepten la utilització de cookies de forma automàtica, l'usuari té la possibilitat d'impedir l'accés al seu ordinador, mitjançant l'elecció de l'opció corresponent del seu navegador.

Enllaços: En les webs de SEGRE l'usuari podrà trobar diversos enllaços que el conduiran a pàgines web independents d'aquesta. La seua única finalitat és la de facilitar l'accés a altres fonts d'informació en Internet i la seua inserció en aquest lloc web està inspirada en el respecte dels drets de propietat intel·lectual que, en el seu cas, puguin correspondre als seus autors.
Així mateix, l'establiment d'enllaços al lloc web de SEGRE haurà de respectar els drets de propietat intel·lectual i/o industrial titularitat de SEGRE ressenyats en aquestes Condicions Generals.

3. Els usuaris garanteixen la veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniquin en virtut de la utilització d'aquest lloc web. En aquest sentit, serà d'obligació dels usuaris el mantenir actualitzades les informacions i dades de manera que correspongui a la realitat en cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades manifestades així com els perjudicis que tal informació pogués causar serà responsabilitat dels usuaris.
4. Els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s'haurà d'efectuar mitjançant correu electrònic a eBotiga@segre.com o bé un escrit a:

Diari Segre, SL
C/del Riu, 6
25007 Lleida
Tel. 973248008
Mail: eBotiga@segre.com

L'exercici d'aquests drets no afectés de cap manera a l'accés a la pàgina web ni, en el seu cas, a la condició d'associat de l'usuari.
5. Les dades registrades podran ser utilitzades amb la finalitat d'efectuar estadístiques, la remissió d'informació científica, la gestió d'incidències o la realització d'estudis de mercat, a més de per a les quals expressament s'hagin demanat les dades.
6. Al facilitar les dades de caràcter personal a SEGRE els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves el tractament dels mateixos per la seua part.
8. SEGRE es compromet a complir amb l'obligació de guardar secret respecte de les dades de caràcter personal objecte de tractament i declara la seua intenció de posar en pràctica les mesurades d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs estan a què exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural.FORMA DE PAGAMENT, ENVIAMENT I DEVOLUCIONS

Formes de pagament

La forma de pagament és únicament a través de: Targeta de crèdit
Es transfereix al client a la passarel·la de pagament de ‘La Caixa’ i, un cop acabat el pagament, torna al nostre web.
Les targetes acceptades són: Visa i MasterCard.

Subscripcions SegreiPlus

Només es podran donar d’alta com a subscriptors les persones físiques titulars d’un compte de correu electrònic i majors de 18 anys.

1. Modalitat i preus

• Diària: 1,50€
El client tindrà accés a tots els continguts de la pàgina web (segre.com) i eSegre, durant un dia (24h). 

• Setmanal: 10,50€
El subscriptor tindrà accés a tots els continguts de la pàgina web (www.segre.com) i eSegre durant una setmana natural començant a comptar a partir del dia en que s’efectua l’alta i fins a la mateixa data de la setmana següent.

• Mensual: 42€
El subscriptor tindrà accés a tots els continguts de la pàgina web (www.segre.com) i eSegre durant un mes natural començant a comptar a partir del dia en que s’efectua l’alta i fins a la mateixa data del mes següent.

• Trimestral: 120€
El subscriptor tindrà accés a tots els continguts de la pàgina web (www.segre.com) i eSegre durant un trimestre natural començant a comptar a partir del dia en que s’efectua l’alta i fins a la mateixa data del trimestre següent.

• Semestral: 230€
El subscriptor tindrà accés a tots els continguts de la pàgina web (www.segre.com) i eSegre durant un semestre natural començant a comptar a partir del dia en que s’efectua l’alta i fins a la mateixa data del semestre següent.

• Anual: 435€
El subscriptor tindrà accés a tots els continguts de la pàgina web (www.segre.com) i eSegre durant un any natural començant a comptar a partir del dia en que s’efectua l’alta i fins a la mateixa data de l’any següent.

2. Baixa del servei
Del servei diari, donades les característiques, no serà susceptible de baixa anticipada.
Per la resta de serveis, es podran cancel·lar durant els primers 5 dies hàbils a partir de la data d’alta, mitjançant una trucada al telèfon del subscriptor 973248008 o per mail a subscripcions@segre.com. El client tindrà dret a reemborsament de la part proporcional dels serveis no utilitzats.
Des del moment en que es causi baixa, s’acabarà el seu dret a accedir als serveis de la nostra web.

Forma d’enviament

Els enviaments es realitzaran mitjançant paqueteria. La data d’entrega a l’adreça del client, dependrà de la disponibilitat del producte escollit i de la zona on s’hagi d’enviar. El termini d’entrega depenent del tipus de producte és:

Diari Segre
El diari Segre en paper es distribueix a tota la província de Lleida. El client podrà gaudir de la subscripció a l’adreça indicada un termini de 3 dies, un cop formalitzat el pagament.

Productes digitals
El client, un cop formalitzada la compra, rebrà automàticament un mail amb el seu usuari i contrasenya per tal que pugui accedir a la seva subscripció.

Resta de productes
Pel que fa a la resta de productes físics, els terminis d’entrega dependran d’on s’hagin d’enviar:

Península i Balears: 24 / 48h
Illes Canàries:
Ceuta i Melilla:
Andorra:

Disposarà de 24 hores per a realitzar qualsevol reclamació sobre danys produïts a causa del transport. Passades les 24h, Diari Segre, SL, no es farà càrrec dels danys produïts al material.

Despeses d’enviament
Les despeses d'enviament varien depenent del tipus de producte y de la zona on s'envia:

• Península i Andorra
Bossa fins a 2kg 4,50€
Pack fins a 5kgs 6,50€
Pack fins a 10kgs 7,65€

• Balears
Bossa fins a 2kg 12,92€
Pack fins a 4kgs 17,06€
Pack fins a 6kgs 21,20€

• Canàries, Ceuta i Melilla
Bossa fins a 2kg 18,08€
Pack fins a 4kgs 29,59€
Pack fins a 6kgs 39,19€

Comandes i devolucions

El client tindrà un màxim de 10 dies hàbils, des de l'entrega del producte per a desistir total o parcialment de la compra. Un cop finalitzat aquest període de temps, Grup Segre no acceptarà cap devolució. No s'acceptaran devolucions en els següents casos, tal com estableix la normativa: serveis d'allotjament, transport, de menjars o d'oci quan siguin per una data determinada o període concret; productes personalitzats segons les especificacions del client; gravacions sonores o de vídeo, discos i programes informàtics, així com fitxers informàtics subministrats via electrònica; premsa diària, publicacions periòdiques o revistes; i serveis que s'hagin executat amb anterioritat al termini de 10 dies hàbils.

Per a acceptar una devolució, s'han de complir els següents requisits:

1- El producte ha d'estar en el mateix estat en el qual es va entregar i enviar-lo en el mateix format o similar per a garantir-ne una correcta devolució.
2- S'haurà d'incloure una copia del justificant de compra i de l'albarà d'entrega, en el que marcarem el producte/s a retornar i el motiu de la devolució.
3- S'haurà de seguir el procediment marcat en el nostre compte com a 'Devolucions'. Si el motiu de la devolució no es imputable a Grup Segre, el client assumirà les despeses d'enviament que varien en funció del lloc de recollida i del pes del producte /s. (tarifes d’enviament en l’apartat anterior). Grup Segre programarà el dia i hora en que s'efectuarà la recollida.
4- Un cop seguit el procediment de devolució, Grup Segre reemborsarà el preu abonat corresponent al producte/s retornat/s un cop excloses les despeses d'enviament.

Devolució de productes defectuosos
El client tindrà dret al reemborsament del preu dels productes defectuosos o entregats erròniament si no es corresponen amb la comanda realitzada. El client haurà de seguir el procediment marcat a 'Devolucions', però les despeses d'enviament correran a càrrec de Grup Segre.