Error connexi bbdd: eleccions10N a functions_elec_generals